Om projektet

Vi vill skapa en mötesplats i Lysekil. En plats där vi kan möta varandra – gamla som unga, Lysekilsbor och hitresta gäster. En plats där havet möter staden och nutid möter vårt marina kulturarv, samtidigt som vi blickar in i framtiden. Där ett utbyte mellan marin forskning och lärande kan äga rum, precis som mellan företag och ny teknik.

Vi vill att aktörer och företagare ska bli starkare tillsammans och evenemangen, utställningarna och upplevelserna ännu bättre. Denna plats ska inspirera till mer lärande och vidare resor ut i landskapet. Dygnet runt, året om.

Om Urban Platsinnovation

För att skapa detta arbetar vi i projektform och långsiktigt. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge och pågår från 2015 till och med september 2018.

Läs mer om projekt Urban Platsinnovation här.

interreg logos

Business to Heritage

Inom ramen för det gränsöverskridande projektet Business to Heritage samarbetade Lysekils kommun med Isegran/Fredrikstad kommune i Norge under perioden 2012–2014. Uppdraget handlade om att tillvarata det immateriella kulturarvet och finna former för samverkan mellan aktörer inom besöksnäringen. Förutom ovan nämnda kommuner ingick även Fredrikstad museum, Innovatum i Trollhättan, Havets Hus i Lysekil och Fyrbodals kommunalförbund som parter.

Aktörernas utveckling i området prioriterades och här bidrog Innovatum med stöttning och kontaktarenor för att främja kreativitet och företagaranda. Inom projektet genomfördes även en upplevelseutställning på temat Skagerraks Kapare som gestaltade en spännande och i många stycken outforskad kulturhistoria.

Upplevelsecenter

Lysekils kommun utreder möjligheterna att utveckla ett attraktivt, unikt och miljömässigt hållbart upplevelsecenter. Det handlar om att stödja befintliga verksamheter i sin utveckling samt utreda möjligheterna till nyetablering. Fokus ligger på upplevelser kopplade till havet och kustlandet, dess historia och framtid. Genom denna satsning ska vårt maritima kultur- och naturarv tillvaratas, besöksnäringen inom hela regionen främjas och antalet besökare till Bohuslän öka.

Mötesplatsen upplevelsecenter ska fungera som ett nav och motor för besöksnäringen i området och vara utgångspunkt för vidare utblickar och besök vid landskapets befintliga besöksmål och sevärdheter. Det ska också vara en attraktiv gränsöverskridande mötesplats under hela året för boende och tillresta och ett innovationscentrum där ny teknik och marin forskning möter historien och skapar en sinnenas multiupplevelse för alla åldrar.

Havsbadsområdet

Efter beslut i Lysekils kommunstyrelse ligger fokus på Havsbadsområdet som upplevelsearena. Det pågår en utredning och fördjupad analys kring bland annat bevarandevärden för kulturhistoriska byggnader och möjligheter till nyetablering samt fysisk utveckling i området.

Rum under ytan

Inom ramen för B2H och med medel från Fyrbodals kommunalförbund genomfördes även en förstudie på Havets Hus i Lysekil kring möjligheterna att etablera ett rum under ytan, det vill säga publika lokaler i havet.

För mer info, se Lysekils kommun.